September 7, 2018, 8:00 pm
Seneschalstown
2-7 : 3-11
Clann na nGael
Athboy
Junior Football